10 sự kiện nổi bật năm 2022 Hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam

Thứ năm - 05/01/2023 21:17 0
Năm 2022, dịch Covid-19 được kiểm soát, cả nước tập trung thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã (HTX) đã có những phục hồi và phát triển sản xuất, kinh doanh; qua đó góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước. Cổng VCA, Trung tâm Thông tin - Tuyên truyền bình chọn 10 sự kiện nổi bật năm 2022 của Hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam.

Dưới đây là 10 sự kiện nổi bật trong năm 2022 của Hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam:

1. Nghị quyết số 20-NQ/TW Hội nghị TW 5 khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Hội nghị TW 5 khóa XIII

Ngày 16/6/2022, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII ký ban hành Nghị quyết số 20-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới. Nghị quyết nêu rõ KTTT là thành phần kinh tế quan trọng, phải được củng cố và phát triển cùng kinh tế nhà nước trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân. Phát triển KTTT là xu thế tất yếu trong bối cảnh hội nhập quốc tế, phù hợp với kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Đồng thời đề ra mục tiêu Đến năm 2030, cả nước có khoảng 140.000 tổ hợp tác với 2 triệu thành viên; 45.000 HTX với 8 triệu thành viên; 340 liên hiệp hợp tác xã với 1.700 HTX thành viên. Bảo đảm trên 60% tổ chức KTTT đạt loại tốt, khá, trong đó có ít nhất 50% tham gia liên kết theo chuỗi giá trị; trên 5.000 HTX ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Đến năm 2045, bảo đảm trên 90% tổ chức KTTT hoạt động hiệu quả, trong đó có ít nhất 75% tham gia các chuỗi liên kết; phấn đấu có ít nhất 3 tổ chức KTTT nằm trong bảng xếp hạng 300 HTX lớn nhất toàn cầu.

2. Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW về kinh tế tập thể và tổng kết 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW về kinh tế tập thể và tổng kết 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012

Sáng 15/2, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW về kinh tế tập thể (KTTT) và tổng kết 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã (HTX) năm 2012. Hội nghị được tổ chức nhằm mục đích đánh giá kết quả triển khai và tình hình phát triển KTTT sau 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW về KTTT và 10 năm thực hiện Luật Hợp tác xã năm 2012. Qua đó đánh giá kết quả đạt được, chỉ rõ những nội dung còn hạn chế, từ đó rút ra những nguyên nhân, bài học kinh nghiệm; đồng thời xác định phương hướng, mục tiêu, nội dung, biện pháp cụ thể trong những năm tiếp theo để đạt được mục tiêu phát triển khu vực KTTT, HTX bền vững, làm nền tảng của nền kinh tế quốc dân.

3. Diễn đàn kinh tế hợp tác, hợp tác xã năm 2022.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì diễn đàn kinh tế hợp tác, hợp tác xã năm 2022 

Ngày 23/9, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì diễn đàn kinh tế hợp tác, hợp tác xã năm 2022 với chủ đề “Chuyển đổi số - Động lực phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã trong kỷ nguyên mới gắn với thực hiện Nghị quyết số 20- NQ/TW”. Tại Diễn đàn, Thủ tướng nhấn mạnh: Chuyển đổi số là xu thế tất yếu, đòi hỏi khách quan của sự phát triển và được xác định là yêu cầu bắt buộc. Chuyển đổi số giúp giải quyết hiệu quả mối quan hệ giữa Nhà nước, thị trường, xã hội; thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh, hiệu quả sản xuất kinh doanh, giảm chi phí cho người dân, doanh nghiệp, đồng thời giúp các cấp, các ngành thay đổi phương thức và nâng cao năng lực quản lý điều hành. Ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số là phù hợp với phẩm chất, năng lực con người Việt Nam cần cù, ham học hỏi, linh hoạt, và sáng tạo. KTTT, HTX phải chủ động thay đổi cơ bản phương thức sản xuất, kinh doanh, chuyển đổi số để thích nghi với tình hình phát triển mới là yêu cầu cấp thiết, không thể đảo ngược.

4. Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Trung ương và Liên minh Hợp tác xã Việt Nam giai đoạn 2021 – 2025.

Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Trung ương và Liên minh Hợp tác xã Việt Nam giai đoạn 2021 – 2025

Thực hiện các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về phát triển KTTT, HTX, ngày 5/4 tại trụ sở Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đã diễn ra Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Trung ương và Liên minh Hợp tác xã Việt Nam giai đoạn 2021 – 2025. Lễ ký kết chương trình phối hợp nhằm tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban Tuyên giáo Trung ương và Liên minh Hợp tác xã Việt Nam trong công tác tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cơ quan, tổ chức và nhân dân về bản chất của KTTT, HTX, nhất là về HTX kiểu mới. Cùng với đó là đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền về KTTT, HTX trên các phương tiện thông tin đại chúng; tăng cường các bài viết tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các mô hình, điển hình KTTT, HTX thành công, hiệu quả trong nước và quốc tế... qua đó góp thúc đầy phát triển KTTT, HTX nhanh, bền vững, từng bước khẳng định vị trí, vai trò nền tảng trong nền kinh tế quốc dân.

5. Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và VOV ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền

Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và VOV ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền gia đoạn 2023 - 2025

Ngày 29/12, trong khuôn khổ Chương trình Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 6, khóa VI,  Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức lễ Ký kết Chương trình phối hợp tuyên truyền giai đoạn 2023-2025 giữa Đài tiếng nói Việt Nam (VOV) và Liên minh Hợp tác xã Việt Nam giai đoạn 2023 - 2025.

Nội dung Ký kết nhằm quán triệt, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về bản chất, vị trí, vai trò của kinh tế tập thể, hợp tác xã; tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về KTTT, HTX; tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các mô hình HTX hoạt động hiệu quả, gương điển hình tiên tiến, kinh nghiệm trong nước và quốc tế, chuyển đổi số trong hoạt động của hợp tác xã… qua đó góp phần thúc đẩy phát triển KTTT, HTX bền vững, từng bước khẳng định vai trò nền tảng trong nền kinh tế quốc dân.

6. Diễn đàn Kinh tế tập thể, HTX khu vực miền Trung - Tây Nguyên lần thứ nhất năm 2022.

Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam Nguyễn Ngọc Bảo phát biểu tại Diễn đàn KTTT, HTX khu vực miền Trung - Tây Nguyên

Trong 2 ngày 18-19/5, tại TP Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam), Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức Diễn đàn KTTT, HTX khu vực miền Trung - Tây Nguyên với chủ đề "Kinh tế tập thể, HTX với chuyển đổi số để phục vụ và phát triển bền vững trong bối cảnh dịch Covid-19". Diễn đàn là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 132 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1890-2022) và tiến tới kỷ niệm 100 năm ngày HTX Quốc tế (1922-2022). Đồng thời, tuyên truyền vị trí, vai trò, giới thiệu hình ảnh của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam, các đơn vị trực thuộc và Liên minh HTX các tỉnh, thành phố tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, góp phần nâng cao vị thế, vai trò của KTTT, HTX trong khu vực. Trong khuôn khổ Diễn đàn diễn ra hai sự kiện nổi bật: Ngày hội Xúc tiến thương mại và Hội thi HTX tiêu biểu năm 2022.

7. Đoàn lãnh đạo Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tham dự Đại hội đồng Liên minh Hợp tác xã quốc tế toàn cầu tại thành phố Sevilla, Tây Ban Nha

Phó chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam Nguyễn Mạnh Cường tham dự Đại hội đồng Liên minh Hợp tác xã quốc tế toàn cầu tại thành phố Sevilla, Tây Ban Nha

Đoàn đại biểu Việt Nam do Phó chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam Nguyễn Mạnh Cường dẫn đầu đã tham dự Đại hội đồng Liên minh Hợp tác xã quốc tế toàn cầu từ ngày 14/6- 20/6/2022 tại thành phố Seville, Tây Ban Nha. Đại hội đồng toàn cầu tập trung vào đánh giá những hoạt động của Liên minh Hợp tác xã quốc tế trong 4 năm qua, báo cáo nhiệm kỳ của Chủ tịch và báo cáo những tác động của Covid-19 đối với khu vực HTX; bầu Chủ tịch và 15 thành viên Ban lãnh đạo mới nhiệm kỳ 2022- 2026, thông qua kết quả bầu cử 04 Phó chủ tịch tại 4 châu lục, 4 Chủ tịch của các tổ chức chuyên ngành. Tại Đại hội, ông Nguyễn Ngọc Bảo, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam được bầu làm Phó chủ tịch Tổ chức HTX nghề cá quốc tế (ICFO).

8. Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và UBND tỉnh Bình Phước ký thỏa thuận hợp tác phát triển KTTT, HTX

Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và UBND tỉnh Bình Phước ký thỏa thuận hợp tác phát triển KTTT, HTX

Ngày 1/7, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước đã ký thỏa thuận hợp tác nhằm Phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội, phát triển KTTT, HTX và các Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Phước lần thứ XI, nhiệm kỷ 2020-2025, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh Bình Phước và phát triển kinh tế - xã hội, về KTTT. HTX trên địa bàn tỉnh Bình Phước; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Liên minh HTX Việt Nam, nhiệm kỳ 2020-2025 và Định hướng các nội dung phối hợp công tác giữa hai cơ quan nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý thực hiện các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, phát triển KTTT, HTX, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực nhằm khai thác tiềm năng, lợi thế, đẩy mạnh phát triển KTTT, HTX, đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

9. Hội nghị Tuyên truyền phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trong giai đoạn mới.

Hội nghị tuyên truyền về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trong giai đoạn mới với sự tham dự của gần 100 Tổng biên tập, Phóng viên

Ngày 8/11, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức Hội nghị tuyên truyền về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trong giai đoạn mới với sự tham dự của gần 100 Tổng biên tập, Phóng viên đến từ các cơ quan báo chí Trung ương, địa phương. Hội nghị diễn ra với mục đích đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trong giai đoạn mới theo nội dung nghị quyết số 20-NQ/TW và Kế hoạch số 10-KH/TW ngày 23/8/2022 của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW.

10. Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức 3 Hội chợ xúc tiến thương mại cho các Hợp tác xã tại 3 miền Bắc – Trung – Nam

Nghi lễ cắt băng khai mạc Hội chợ xúc tiến thương mại cho các hợp tác xã khu vực miền Nam 2022

Trong năm 2022, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam phối hợp với Bộ Công Thương tổ chức 3 Hội chợ xúc tiến thương mại cấp quốc gia cho các hợp tác xã. Trong đó, Hội chợ Xúc tiến thương mại cho các hợp tác xã (Coop Expo 2022) tại Hà Nội; Hội chợ xúc tiến thương mại các hợp tác xã khu vực miền Trung - Tây Nguyên tại Gia Lai; Hội chợ xúc tiến thương mại cho các hợp tác xã khu vực miền Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Cả 3 Hội chợ đều được tổ chức rất thành công và nhận được sự đánh giá cao của người tiêu dùng trên cả nước. Thông qua việc tham gia Hội chợ, các HTX, doanh nghiệp sẽ có cơ hội làm quen thị trường, tìm hiểu thị hiếu, sức mua của khách hàng, nhu cầu của các doanh nghiệp phân phối hàng hóa.  Từ đó đó tạo cơ hội giao lưu, hợp tác giữa các HTX với các doanh nghiệp, mở rộng các kênh phân phối hàng hóa. Cũng như tăng cường nhận thức và nhu cầu sản xuất, kinh doanh gắn với chuỗi giá trị để phát triển bền vững, xúc tiến thương mại thị trường trong nước và xuất khẩu.

Nguồn tin: Theo VCA

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập234
  • Máy chủ tìm kiếm4
  • Khách viếng thăm230
  • Hôm nay14,716
  • Tháng hiện tại325,628
  • Tổng lượt truy cập12,101,310
Liên kết website
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây