Những kinh nghiệm của Thành phố Vinh trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển hợp tác xã

Thứ tư - 28/10/2020 21:49 631 0
Trong bối cảnh kinh tế trong nước khó khăn do dịch bệnh Covid-19, thành phố đã và đang triển khai nhiều giải pháp nhằm thực hiện vừa phòng chống dịch bệnh vừa thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội nâng cao thu nhập và đời sống của nhân dân và người lao động, trong đó có vai trò và sự đóng góp quan trọng của lĩnh vực kinh tế tập thể.
Những kinh nghiệm của Thành phố Vinh trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển hợp tác xã
Thành phố Vinh là đô thị loại I của tỉnh Nghệ An, đang hướng tới trung tâm về kinh tế - văn hoá của khu vực Bắc Trung bộ theo Quyết định số 827/QĐ-TTg ngày 12/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án phát triển Vinh thành trung tâm kinh tế, văn hóa vùng Bắc Trung bộ đến năm 2023. Trong đó xác định ưu tiên nguồn lực đầu tư phát triển thành phố Vinh toàn diện, hiện đại sớm trở thành đô thị thông minh, đầu tàu tăng trưởng, trung tâm đổi mới sáng tạo của tỉnh Nghệ An và khu vực Bắc Trung bộ. Do đó, trong bối cảnh kinh tế trong nước khó khăn do dịch bệnh Covid-19, thành phố đã và đang triển khai nhiều giải pháp nhằm thực hiện vừa phòng chống dịch bệnh vừa thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội nâng cao thu nhập và đời sống của nhân dân và người lao động, trong đó có vai trò và sự đóng góp quan trọng của lĩnh vực kinh tế tập thể.
Hiện nay các loại hình hợp tác xã (HTX) trên địa bàn thành phố Vinh phát triển đa dạng, số lượng HTX được hướng dẫn thành lập mới tăng nhanh. Năm 2014, Thành phố có 48 HTX; đến tháng 10/2020, thành phố có 87 HTX, thành lập mới 39 HTX, tăng 81% so với năm 2014; giải thể 02 HTX. Trong đó có 50 HTX phi nông nghiệp và 35 HTX nông nghiệp và 02 quỹ tín dụng, với gần 19.467 thành viên. Tổng số vốn hoạt động, giá trị tài sản HTX 62,186 tỷ đồng. Số HTX hoạt động hiệu quả là 35 HTX (chiếm 37,9 %); 39 HTX hoạt động trung bình (chiếm 44,8 %); 12 HTX yếu kém (chiếm 13,7 %); 3 HTX mới thành lập chưa đánh giá chiếm tỷ lệ 3,4 %.
Trong nhiệm kỳ, nhiều HTX mới đã được thành lập, hoạt động đa dạng về ngành nghề, lĩnh vực; nhiều HTX đã cơ bản hoàn thành việc chuyển đổi theo quy định của pháp luật. Các HTX đã được củng cố, đổi mới về tổ chức và hoạt động, trong đó xuất hiện một số điển hình tiên tiến, hỗ trợ tốt hơn kinh tế hộ thành viên, tạo việc làm và thu nhập thường xuyên cho người lao động. Liên kết giữa các HTX với nhau và với các tổ chức kinh tế khác bước đầu có sự phát triển. Nhiều chính sách khuyến khích hỗ trợ phát triển HTX đã được thành phố triển khai tốt như: Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã, quỹ khuyến công, các cơ chế chính sách về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Các tổ chức kinh tế tập thể đã từng bước khẳng định là nhân tố quan trọng góp phần bảo đảm an sinh xã hội, ổn định chính trị ở cơ sở và sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.
Hàng năm đóng góp của khu vực HTX vào tổng sản phẩm của địa phương và nền kinh tế đạt 1,87%, tổng doanh thu đạt hơn 89 tỷ đồng; trực tiếp tạo việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho hơn 15.065 người, thu nhập bình quân người lao động đạt 2,7 triệu đồng/tháng. Bên cạnh đó, năng lực quản trị của các HTX có nhiều tiến bộ, quy mô, chất lượng và hiệu quả hoạt động của HTX ngày càng tăng. Trong tổng số 87 HTX tính đến thời điểm 30/8/2020, 100% HTX tổ chức Đại hội và chuyển đổi hoạt động theo Luật HTX năm 2012.
Đạt được thành quả đó là nhờ thành phố thực hiện tốt công tác triển khai, chỉ đạo và tuyên truyền thực hiện. Thành phố Vinh đã tập trung chỉ đạo thực hiện Đề án 231 về đổi mới phát triển HTX; ban hành Quyết định số 2229/QĐ-UBND về Kế hoạch đổi mới phát triển các HTX thành phố Vinh giai đoạn 2014-2020; Ban hành Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo cấp Thành phố, thành lập Tổ giúp việc cho Ban chỉ đạo gắn với xây dựng quy chế hoạt động cụ thể, phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng thành viên. Chỉ đạo 25 phường, xã trên địa bàn xây dựng kế hoạch và ban hành Quyết định thành lập Ban chỉ đạo cấp phường, xã để triển khai tổ chức thực hiện. Thông qua công tác quán triệt, tuyên truyền, cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể trong hệ thống chính trị ở cơ sở từng bước được nâng cao về nhận thức, trách nhiệm và thực sự quan tâm hơn trong việc chỉ đạo phát triển HTX.
Đặc biệt, trong thời gian qua thành phố nhận được sự quan tâm của UBND tỉnh, BCĐ kinh tế tập thể tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, đặc biệt là sự quan tâm phối hợp giúp đỡ trực tiếp của Liên minh HTX tỉnh, thành phố đã xây dựng và ban hành nhiều cơ chế khuyến khích, hỗ trợ triển kinh tế tập thể, áp dụng có hiệu quả, kịp thời, như thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển HTX; giao đất để sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thành lập mới; hàng năm đưa vào Nghị quyết HĐND và dự toán chi ngân sách thường xuyên thành phố bố trí trên 2,5 tỷ đồng cho kế hoạch khuyến công, khuyến nông và hoạt động của ngân hàng chính sách xã hội. Đến nay, tổng số các dự án của các HTX được xem xét cho vay 13 dự án với doanh số cho vay là 7.350 triệu đồng.
 Thành phố đã tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng kỹ năng xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, nghiệp vụ kế toán, tập huấn Luật HTX năm 2012, các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về phát triển kinh tế tập thể cho hơn 2.000 lượt cán bộ là Chủ tịch hội đồng quản trị, giám đốc, kế toán trưởng, cán bộ nghiệp vụ HTX, lãnh đạo UBND các phường, xã; Mở trên 48 lớp đào tạo các nghề: hoa cây cảnh, nghề tiểu thủ công nghiệp; trên 35 lớp tập huấn về BVTV, chăn nuôi, NTTS, ứng dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất nông nghiệp cho hàng nghìn lượt người lao động, trong đó đa số chủ yếu là các thành viên HTX; Hỗ trợ 72,5 triệu đồng kinh phí đào tạo, tham gia học tập tại các Trường Đại học chuyên ngành kinh tế, kỹ thuật cho cán bộ chủ chốt  HTX.
UBND thành phố đã giao đất 15.216.987 m2 cho 37 tổ chức kinh tế tập thể, HTX có nhu cầu sử dụng đất vào mục đích xây dựng trụ sở, nhà giới thiệu sản phẩm, làm mặt bằng sản xuất, kinh doanh, nuôi trồng thủy sản, trong đó, cấp GCN quyền sử dụng đất cho 21 đơn vị HTX với diện tích 36.845 m2; Hỗ trợ cho 9 HTX nông nghiệp thành lập mới với tổng số kinh phí 320 triệu đồng.
Bên cạnh những kết quả đạt được, các loại hình HTX thành phố vẫn còn nhiều hạn chế yếu kém. Một số HTX chuyển đổi còn mang tính hình thức, chưa có sự chuyển biến về nội dung và hiệu quả hoạt động, chưa đảm bảo đầy đủ các tính chất và nguyên tắc hoạt động của một HTX. Đối với một số HTX làm ăn khá thì phát sinh hiện tượng đóng cổ phần chi phối và hạn chế kết nạp thành viên mới; các HTX nông nghiệp sản xuất cầm chừng để chờ thu hồi đất. Còn phần lớn các HTX có quy mô nhỏ, năng lực nội tại yếu, hoạt động khó khăn, lúng túng về hình thức tổ chức và phương án hoạt động sản xuất kinh doanh, máy móc thiết bị cũ, cơ sở vật chất nghèo nàn, trình độ công nghệ lạc hậu, thiếu vốn, đội ngũ cán bộ quản lý và lao động vừa thiếu vừa hạn chế về trình độ, chuyên môn, tay nghề… Tiến độ cấp giấy chứng nhận QSD đất cho các HTX còn lại nhìn chung còn chậm. Việc chỉ đạo giải thể bắt buộc đối với các HTX yếu kém còn gặp khó khăn do vướng vào các quy định của Luật HTX.
Để kinh tế tập thể, HTX ngày càng phát triển và đóng góp có hiệu quả cho sự phát triển kinh tế xã hội, thành phố Vinh đã rút ra một số bài học kinh nghiệm:
Một là, Củng cố đổi mới phát triển các HTX phải đáp ứng được lợi ích thiết thực của thành viên, HTX là tổ chức kinh tế tự chủ của thành viên trong tổ chức, quản lý đáp ứng cho nhu cầu chung của mình, không áp đặt một cách chủ quan, duy ý chí mô hình tổ chức kinh tế không phù hợp lợi ích của nhân dân.
Hai là, Tránh coi nhẹ, buông  lỏng chỉ đạo của cấp ủy, quản lý nhà nước của chính quyền, đồng thời phải hết sức tránh can thiệp sâu, không đúng của cấp ủy, chính quyền đối với các HTX. Đối với cơ quan tham mưu, phụ trách HTX cần tận tụy, trách nhiệm và sáng tạo trong việc triển khai thực hiện Luật HTX, công tác phát triển HTX. Tổ chức chỉ đạo triển khai đề án phải nghiêm, đồng bộ. Chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với HTX phải đảm bảo tính khả thi, kịp thời và tránh sự bao cấp tràn lan.
Ba là, Quan tâm đào tạo, thu hút nguồn nhân lực cho các HTX. Các HTX muốn phát triển cần phải có đội ngũ cán bộ quản lý có năng lực, tâm huyết được đào tạo và gắn bó với sự nghiệp phát triển HTX. Trong đó, nòng cốt là vai trò, trách nhiệm của HĐQT, Ban kiểm soát HTX với tinh thần trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, chịu trách nhiệm đối với hoạt động, sự phát triển của HTX.
Bốn là, Quan tâm công tác tuyên truyền tư tưởng mới về tổ chức HTX và quy định pháp luật HTX sâu rộng tới người dân là cần thiết, trong đó cần đổi mới một cách cơ bản về tất cả các mặt: hình thức, phương pháp, nội dung, công cụ tuyên truyền, tránh tuyên truyền sơ lược và mang tính hình thức.
Phát huy những kết quả đã đạt được và thúc đẩy lĩnh vực KTTT thành phố Vinh giai đoạn 2020-2025 phát triển, UBND Thành phố sẽ tập trung triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm: Tiếp tục đổi mới phương thức, tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền để nâng cao nhận thức về bản chất, vị trí vai trò KTTT trong nền kinh tế. Xác định rõ nhiệm vụ triển khai thực hiện các chỉ đạo của Trung ương, tỉnh tại Kết luận 56 của BCT và Kết luận 37 của Tỉnh ủy, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu; Tổ chức triển khai thực hiện chính sách ưu đãi hỗ trợ phát triển KTTT, HTX; Thường xuyên rà soát các văn bản, chính sách đã ban hành để bổ sung, sửa đổi cho phù hợp thực tiễn và có hiệu quả thiết thực; Thường xuyên kiểm tra, tổng kết, phổ biến kinh nghiệm, cách làm tốt của các mô hình KTTT làm ăn có hiệu quả để học tập, lựa chọn nhân rộng; Tiếp tục có biện pháp tháo gỡ khó khăn, khuyến khích, tạo điều kiện giúp các tổ chức KTTT, HTX tổ chức củng cố lại hoạt động theo đúng bản chất HTX, Luật HTX 2012, chủ động vươn lên nhanh chóng khắc phục những hạn chế, yếu kém. Trên tinh thần HTX cần tự đổi mới, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lý, đổi mới phương thức tổ chức hoạt động, phát huy nội lực, tranh thủ các điều kiện, nguồn lực hiện có, nâng cao hiệu quả hoạt động, góp phần thúc đẩy KTTT thành phố ngày càng phát triển; Mặt trận Tổ quốc, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Đoàn thanh niên, Hội cựu chiến binh và các đoàn thể tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm trong phát triển KTTT, HTX bằng nhiều hình thức, thực hiện tốt công tác vận động, giáo dục quần chúng, hội viên, thành viên tự nguyện tham gia phát triển KTTT, thường xuyên phát động phong trào thi đua xây dựng và phát triển KTTT, HTX.

 

Tác giả bài viết: BBT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập265
  • Hôm nay15,510
  • Tháng hiện tại206,456
  • Tổng lượt truy cập4,677,854
Liên kết website
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây