Tìm kiếm văn bản
Đến
STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 08/2011/QH13 05/08/2011 Nghị quyết số:08/2011/QH13 ngày 6 tháng 8 năm 2011 của Quốc Hội về ban hành bổ sung một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho Doanh nghiệp và cá nhân
2 133-BC/TU 13/07/2012 Báo cáo Tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (Khóa IX)về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể
3 Số: 02/NQ-CP 16/01/2013 Một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh , hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu
4 Số: 121/LMHTXVN-TĐKT 19/02/2013 Phát động thi đua năm 2013
5 Số 56-KL/TW 20/02/2013 Kết luận của Bộ Chính Trị Về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khoá IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể
6 Số: 172/LMHTXVN 26/02/2013 Công tác tuyên truyền năm 2013
7 193/2013/NĐ-CP 20/11/2013 NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã
8 873 /TL-BTC 16/12/2015 Thể lệ cuộc thi Tìm hiểu các loại mô hình HTX kiểu mới
9 6550 /QĐ-UBND 20/12/2016 QUYẾT ĐỊNH Về việc Công nhận danh hiệu Nghệ nhân, Thợ giỏi lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp – làng nghề tỉnh Nghệ An năm 2016
10 6567 /QĐ-UBND 21/12/2016 QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận Làng nghề năm 2016
11 3005 /QĐ-UBND 05/07/2017 Kế hoạch tổ chức Hội chợ xanh, sản phẩm nông sản, tiểu thủ công nghiệp khu vực HTX và làng nghề tỉnh Nghệ An, năm 2017.
12 318/TB-VPCP 26/08/2018 Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị " Thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp"
13 Quy Chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ 24/09/2019 Quy Chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Liên minh HTX tỉnh Nghệ An
14 Kế hoạch, Quyết định, Thể lệ, Câu hỏi và đáp án cu 24/09/2019 Kế hoạch, Quyết định, Thể lệ, Câu hỏi và đáp án cuộc thi Luật HTX năm 2012
15 Kế hoạch, các quyết định liên quan đến Đại hội V L 24/09/2019 Kế hoạch, các quyết định liên quan đến Đại hội V Liên minh HTX tỉnh Nghệ An
16 Đề án thành lập quỹ phát triển Hợp tác xã 24/09/2019 Đề án thành lập quỹ phát triển Hợp tác xã
17 QĐ 303/QĐ-UBND/2020 03/02/2020 QĐ công nhận SP OCOP 2019
18 Kết luận số 70-KL/TW 08/03/2020 Kết luận số 70-KL/TW ngày 09/3/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể
19 Kế hoạch 46/KH-LMHTX 28/04/2020 Ngày 29/4/2020, Liên minh HTX tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025
20 Hướng dẫn 05/HD-QHTPTHTX 28/06/2020 Thủ tục vay vốn Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh Nghệ An
21 Thông báo 478/TB-UBND 24/08/2020 Thông báo của đ/c Hoàng Nghĩa Hiếu , UVBTV TU, PCT UBND tỉnh tại HN tổng kết 5 năm Đề án 5222
22 Kế hoạch số 550/KH-UBND 12/09/2020 Ngày 13/9/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 550/KH-UBND về thực hiện chương trình XTTM gắn với diễn đàn hợp tác, kinh tế hợp tác, HTX tỉnh Nghệ An giai đoạn 2020-2025
23 Nghị quyết số 134/NĐ-CP 24/09/2020 Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 70-KL/TW ngày 9/3/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 Khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.
24 Kế hoạch số 739/KH-LMHTXVN 01/10/2020 Ngày 2/10/2020, Liên minh HTX Việt Nam ban hành Kế hoạch số 739/KH-LMHTXVN về tổ chức “Triển lãm thành tựu phát triển Kinh tế tập thể, hợp tác xã và hoạt động của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam giai đoạn 1016-2020”
25 Thông báo 277/TB-VPCP 05/10/2020 Ngày 26 tháng 6 năm 2020, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng, Trưởng ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã đã chủ trì buổi làm việc với Liên minh Hợp tác xã Việt Nam về tình hình phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã; hoạt động của hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và một số đề xuất, kiến nghị.
26 Quyết định 1804/QĐ-TTg 12/11/2020 Chính phủ đã ban hành Quyết định phê duyệt chương trình hỗ trợ phát triển KTTT, HTX giai đoạn 2021-2025
27 DieuleLMHTXNA 02/12/2020 Điều lệ LMHTX Nghệ An khóa VI nhiệm kỳ 2020-2025
28 QĐ 32/2020-UBND tỉnh Nghệ An 10/12/2020 Ngày 11/12/2020, UBND tỉnh ban hành quyết định về “Quy định về nội dung, mức hỗ trợ và quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Nghệ An
29 QĐ 159/UBND/2021 19/01/2021 QĐ công nhận SP OCOP 2020
30 QĐ 167/QĐ-TTg 02/02/2021 Ngày 3/2/2021, Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt Đề án lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả tại các địa phương trên cả nước giai đoạn 2021 - 2025
31 QĐ 340/QĐ-TTg 11/03/2021 Ngày 12/3/2021, Thủ tướng Cp đã ban hành Quyết định phê duyệt chiến lược phát triển KTTT, HTX giai đoạn 2021-2030
32 173/LMHTX-CSPT 28/03/2021 Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng CP tại ĐH Liên minh HTX Việ Nam lần thứ VI
33 Nghị định 45/2021/NĐ-CP 30/03/2021 Ngày 31/3/2021, TT Nguyễn Xuân Phúc đã ký NĐ 45 về Thành lập, tổ chức và hoạt động Quỹ hỗ trợ PT HTX
34 BC 187/LMHTXVN-CSPT 01/04/2021 Báo cáo tình hình phát triển KTTT, HTX và hoạt động của hệ thống LMHTX Việt Nam năm 2020, nhiệm vụ 2021
35 Kế hoạch 195/KH-UBND 07/04/2021 Kế hoạch 195
36 QĐ 1318/QĐ-TTg 21/07/2021 Ngày 22/7/2021, CP đã ban hành QĐ phê duyệt Kế hoạch phát triển KTTT, HTX giai đoạn 2021-2025
37 TT 124/2021/TT-BTC 29/12/2021 Thông tư 124/2021/TT-BTC Hướng dẫn cơ chế tài chính, quản lý, sử dụng kinh phí Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021 - 2025
38 Nghị quyết 61/NQ-LMHTXVN... 23/02/2022 Ngày 24/2/2022, Liên minh HTX Việt Nam ban hành NQ 61/NQ-LMHTXVN
39 Thông báo 67/TB-VPCP 03/03/2022 Kết luận của Thủ tướng CP Phạm Minh Chính
40 Quyết định số 13/2022/QĐ-TTg 08/05/2022 Quyết định về thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp vừa được Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái ký ban hành, thời gian thực hiện hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp từ ngày 24/6/2022 đến hết ngày 31/12/2025
41 Thông tư 27/TT.BTC 10/05/2022 Thông tư số 27/2022/TT-BTC ngày 11/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2022./.
42 NĐ 31/CP 19/05/2022 Nghị định 31/2022/NĐ-CP ngày 20/5/2022 của Chính phủ về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách Nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh
43 NQ 20-NQ/TW 15/06/2022 Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành TW Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới , phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới
44 TT 52/2022/TT-BTC 11/08/2022 Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2021/NĐ-CP ngày 31 tháng 03 năm 2021 của Chính phủ về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã
45 Quyết định số 01/QĐ-TTg 02/01/2023 Ngày 3/1, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã ký ban hành Quyết định số 01/QĐ-TTg phê duyệt Đề án
46 NQ 09/NQ-CP 01/02/2023 Nghị quyết này bãi bỏ Nghị quyết số 134/NQ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 70-KL/TW ngày 09 tháng 3 năm 2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 Khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể
47 CT 19 02/06/2023 Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 3/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh chuyển đổi số trong khu vực kinh tế hợp tác, HTX
48 Luật số: 17/2023/QH15 19/06/2023 Luật Hợp tác xã 2023 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, Kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 20/6/2023 thay thế Luật Hợp tác xã 2012 và có hiệu lực từ ngày 01/7/2024
49 NQ 106/NQ-CP 17/07/2023 Nghị quyết số 106/NQ-CP ngày 18/7/2023 về phát triển hợp tác xã nông nghiệp trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới
50 Quyết định số 182/QĐ-TTg 19/02/2024 Phê duyệt Đề án "Hội Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp đến năm 2030"
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập130
  • Hôm nay8,923
  • Tháng hiện tại183,121
  • Tổng lượt truy cập12,362,654
Liên kết website
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây