Một số kết quả nổi bật trong thực hiện Nghị quyết Đại hội V và hoạt động của Liên minh HTX tỉnh giai đoạn 2016-2020

Thứ tư - 07/10/2020 23:51 0
Giai đoạn 2016-2020, cùng với thành tựu phát triển đi lên của đất nước và những kết quả đạt được của tỉnh Nghệ An, khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh Nghệ An tiếp tục nhận được sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân; cùng với sự nỗ lực cố gắng của cán bộ, công chức, viên chức, thành viên, người lao động, các HTX, Tổ hợp tác, doanh nghiệp thành viên.Liên minh HTX tỉnh đã triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội V và đạt được nhiều những thành tích quan trọng:
1. Tham mưu triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển KTTT, HTX:Tham mưu tổng kết 15 năm Nghị quyết TW 5 khóa IX và Kết luận 56-KL/TW ngày 21/2/2013 của Ban Bí thư, Triển khai Kết luận số 70-KL/TW ngày 09/3/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả KTTT. Tham gia xây dựng cụ thể hóa các chính sách, pháp luật về HTX: Luật HTX năm 2012; QĐ số 2261/QĐ-TTg phê duyệt chương trình hỗ trợ và phát triển HTX giai đoạn 2016-2020; QĐ số 461/QĐ-TTg ngày 27/4/2018 phê duyệt Đề án phát triển 15.000 HTX, liên hiệp; triển khai đề án đào tạo nghề theo Quyết định 5222/QĐ-UBND ngày 09/11/2015; Quyết định 231/QĐ-UBND.
2. Tích cực nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy, HĐND, UBND về chủ trương, chính sách,  pháp luật thúc đẩy phát triển KTTT, HTX: Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các Đề án, chính sách hỗ trợ phát triển KTTT theo Quyết định số 2261/QĐ-TTg ngày 15/12/2014 và Chỉ thị 19/CT-TTg ngày 24/7/2015: Thành lập Quỹ hỗ trợ HTX tỉnh Nghệ An và các văn bản liên quan chuẩn bị cho việc triển khai hoạt động của Quỹ; Tham mưu xây dựng đề án “Xây dựng và phát triển chuỗi cửa hàng nông sản sạch, an toàn gắn với hỗ trợ tiêu thụ hàng nông sản, thực phẩm cho khu vực HTX, Làng nghề trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2019-2025, tầm nhìn đến 2030, được ban hành tại quyết định số 3839/QĐ-UBND. Sau hội nghị tổng kết các chương trình đề án Liên minh HTX tỉnh tiếp tục tham mưu các đề án mới để triển khai thực hiện trong các năm tiếp theo. Tham mưu để UBND tỉnh cho chủ trương tham gia và tổ chức các Hội chợ xúc tiến thương mại các HTX, làng nghề, Hội chợ xanhhàng năm.
3. Thực hiện tốt nhiệm vụ thành viên Ban chỉ đạo Đổi mới, phát triển KTTT, HTX; triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia: Tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo kiện toàn củng cố Ban Chỉ đạo đổi mới KTTT tỉnh và huyện, đến nay toàn tỉnh có 780 HTX, mỗi năm thành lập mới trên 41 HTX, đóng góp GDP xấp xỷ 7,5%, doanh thu HTX tăng từ 1830 triệu đồng/năm (2016) lên 2150 triệu đồng/năm (2020). Thực hiện rà soát, phân loại chất lượng các loại hình HTX trên địa bàn toàn tỉnh, có trên 53% HTX hoạt động hiệu quả. Phối hợp với Văn phòng nông thôn mới tỉnh trong việc thực hiện đào tạo tập huấn cho cán bộ HTX, các mô hình sản xuất kinh doanh các sản phẩm tham gia OCOP. Đồng hành với Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM tỉnh, Liên minh HTX tập trung tham mưu và phối hợp trong việc triển khai thực hiện tiêu chí số 13 về tổ chức sản xuất và các tiêu chí liên quan khác đối với các xã về đích nông thôn mới.
4. Công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng, Nhà nước được đẩy mạnh, góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và người dân về KTTT, HTX và vai trò của Liên minh HTX: Trên các phương tiện Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Nghệ An. Phối hợp với Trung tâm truyền thông của Bộ công thương đăng các tin bài về các sản phẩm khu vực HTX, làng nghề, phối hợp với các cơ quan Trung ương và địa phương tổ chức nhiều hội nghị tập huấn để tuyên truyền về Luật HTX năm 2012 và Nghị định 193/2013/NĐ-CP, Chỉ thị 19/CT-TTg, Chỉ thị 12/CT-TTg, chính sách tín dụng; chương trình xúc tiến thương mại, phát triển chuỗi cửa hàng, đào tạo tập huấn về kế toán, kiểm soát, quản trị; kết hợp tham quan học tập kinh nghiệm các mô hình hoạt động hiệu quả trong và ngoài tỉnh cho HTX.
5. Thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thành viên; phối hợp chặt chẽ và thực hiện tốt nhiệm vụ thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: thường xuyên bám cơ sở, phối hợp chặt chẽ với các ngành, cấp ủy chính quyền các các cấp để hỗ trợ và xử lý các vướng mắc trong hoạt động của các HTX, hỗ trợ các HTX giải quyết khi có tranh chấp, khiếu nại làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh, quyền lợi chính đáng của HTX và thành viên.
6. Tăng cường hoạt động tư vấn hỗ trợ, cung ứng dịch vụ công cho khu vực KTTT, HTX. Đẩy mạnh phát triển thành viên, huy động các nguồn lực hỗ trợ HTX: Trong 5 năm, Liên minh HTX tỉnh đã thực hiện trên 1000 lượt tư vấn trực tiếp cho các HTX, THT, các sáng lập viên về pháp luật liên quan đến HTX, THT; tư vấn xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, chuyển đổi, mở rộng ngành nghề kinh doanh cho các HTX, thụ hưởng các chính sách ưu đãi, tư vấn thành lập xây dựng các mô hình HTX kiểu mới, sản xuất kinh doanh theo chuỗi liên kết có trên 100 đơn vị HTX thực hiện liên kết chuỗi, tư vấnvay vốn. Đến nay các HTX đã được thụ hưởng 2,65 tỷ từ nguồn vốn Quỹ quốc gia giải quyết việc làm, quỹ hỗ trợ phát triển HTX TW. Có 14 HTX được hỗ trợ xây dựng mô hình HTX kiểu mới với kinh phí 600 triệu đồng, xây dựng hạ tầng 1,2 tỷ đồng.
Trong nhiệm kỳ có trên 116 đơn vị tham gia thành viên, nâng số thành viên lên 379 đơn vị.Đơn vị thành viên đã có những đột phá trong hoạt động sản xuất kinh doanh, nhiều doanh nghiệp đã năng động tự vươn lên, đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh, ứng dụng khoa học công nghệ, dây chuyền sản xuất, thu hút nguồn nhân lực có trình độ vào làm việc.Cùng với việc vận động các THT, HTX tham gia thành viên, thời gian qua Liên minh HTX tỉnh đã chú trọng vận động các doanh nghiệp trên địa bàn tham gia vào thành viên Liên minh HTX, các doanh nghiệp thành viên tiếp tục sản xuất kinh doanh có hiệu quả, tạo việc làm cho lao động, có đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội, một số đơn vị ngày càng chú trọng vào liên doanh, liên kết với các HTX trong liên kết chuỗi sản xuất như tập đoàn TH, Công ty Vạn Phần.
7. Công tác thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu về kinh tế tập thể, hợp tác xã và hoạt động của Liên minh HTX Nghệ An với khu vực KTTT, HTX được gắn kết: Đến thời điểm hiện nay Liên minh HTX tỉnh đã bổ sung và đưa vào hoạt động 02 Website đã góp phần tích cực trong việc tuyên truyền quảng bá, giới thiệu và truyền tải vác văn bản chủ trương của Đảng, Nhà nước các mô hình HTX, các cá nhân điển hình trong xây dựng và phát triển HTX kiểu mới, các sản phẩm chất lượng khu vực vùng miền và các hoạt động Liên minh HTX tỉnh, Ban Chỉ đạo phát triển KTTT tỉnh.
8. Mở rộng Công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế: Phối hợp với Liên minh HTX Việt Nam triển khai dự án JiCa về cung ứng tập trung và tiêu thụ tập trung cho HTX, cử cán bộ tham gia chương trình quy hoạch phát triển nông nghiệp tỉnh Nghệ An và cử cán bộ tham gia học tập tại Nhật Bản.
 
image003

9. Tổ chức các phong trào thi đua nhằm khích lệ, động viên cá nhân, tập thể HTX, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2016-2020, lập thành tích chào mừng các sự kiện lớn của đất nước:Ngoài việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, Công tác thi đua khen thưởng được chú trọng, tạo không khí sôi nổi, có sức lan tỏa là động lực để cán bộ, nhân viên, thành viên HTX nỗ lực lao động, sản xuất kinh doanh.Trong nhiệm kỳ có 3 tập thể cá nhân được tang Huân chương lao động, 3 tập thể cá nhân được tặng cờ chính phủ, 6 tập thể cá nhân được tặng cờ UBND tỉnh, bằng khen liên minh Việt nam 110 tập thể cá nhân, bằng khen UBND tỉnh 61 tập thể cá nhân, chiến sũ thi đua cấp tỉnh 4 cá nhân.
 

Tác giả bài viết: Phòng KTTH

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập86
  • Hôm nay12,285
  • Tháng hiện tại289,372
  • Tổng lượt truy cập10,981,176
Liên kết website
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây